Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 - 16:19

Polski Festiwal Fletowy

XII POLSKI FESTIWAL FLETOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FLETOWY

Sieradz, 27 – 30.05.2018 r.

REGULAMIN

Organizatorzy:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

Współorganizacja i finansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy:
Urząd Miasta Sieradza
Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Cele Festiwalu:
prezentacja dorobku artystycznego młodzieży, poszerzenie wiedzy o technice wykonawczej gry na flecie poprzez wykłady, konsultacje metodyczne, koncerty oraz wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów, poszerzanie i popularyzacja repertuaru fletowego, umożliwienie młodym solistom sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych oraz poddanie ich profesjonalnej ocenie międzynarodowego jury.
Uczestnicy:
W Festiwalu mogą brać udział fleciści w czterech grupach:
grupa I – do 10 lat - ur. w 2008 r. i młodsi
grupa II – od 11 do 13 lat – ur. 2007 r. do 2005 r.
grupa III – od 14 do 16 lat – ur. 2004 r. do 2002 r.
grupa IV – od 17 do 19 lat – ur. 2001 r. do 1999 r. (z wyłączeniem studentów szkół wyższych)

Program:
GRUPA I
Uczestnik wykona:
a) dwie kontrastujące części sonaty barokowej (wolna, szybka) dopuszcza się wykonanie
z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część
formy cyklicznej).


GRUPA II
Uczestnik wykona:
a) sonatę barokową dopuszcza się wykonanie z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część
formy cyklicznej).


GRUPA III
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu z listy poniżej lub innego koncertu z epoki baroku lub klasycyzmu:
G. B. Pergolesi – Koncert G-dur A. E. Gretry – Koncert C-dur Ch. W. Gluck – Koncert G-dur C. Stamitz – Koncert G-dur J. Stamitz – Koncert C-dur F. Benda – Koncert e-moll J.J. Quantz – Koncert tzw. „Wojskowy” G-dur J.J. Quantz – Koncert G-dur J. J. Quantz – Koncert D-dur J. Haydn – Koncert D-dur A. Vivaldi – Koncert c-moll b) jeden z następujących utworów do wyboru (lista proponowanych utworów nie jest obligatoryjna) lub inną
miniaturę z akompaniamentem fortepianu(dopuszcza się wykonanie z nut).
G. Faure – Fantazja G. Hüe – Fantazja Ph. Gaubert – Nocturne et Allegretto Scherzando P. Taffanel – Andante Pastoral et Scherzettino G. Enescu – Cantabile et Presto L. Ganne – Andante et Scherzo F. Mendelssohn – Bartholdy – Rondo capriccioso op. 14 C. Reinecke – Ballada W. Popp – Fantazja Rigoletto

Grupa IV
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu (można skorzystać z listy jak w grupie III) lub innego koncertu z epoki baroku lub klasycyzmu:
W. A. Mozart – Koncert G-dur lub D-dur F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur b) dowolny jeden utwór z akompaniamentem może być z listy proponowanej w grupie III (dopuszcza się
wykonanie z nut)

c) utwór na flet solo z XX-XXI wieku (dopuszcza się wykonanie z nut). Poniżej lista proponowanych utworów
(nie jest obligatoryjna):
E. Bozza – Image na flet solo op. 38 P. Hindemith – Acht Stucke Pour Flute P.O. Ferroud – Trais Pieces Pour Flute część III – Toan Yan K. Zgraja – Jedna z trzech etiud wirtuozowskich Flamenco – Studien na Fleto Solo O. Hans – Improwizacja na fleto solo G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto L. de Lorenzo – Suita mitologiczna na fleto solo op. 38 nr 2 – Marsyas lub nr 3 Apollo D. Lipatti – Introduction Et Allegro Pour Flute Solo M. Kędziora – Plaudens na fleto solo M. Arnold – Fantazja na flet op. 89 M. Stern - Iberica

Jury
Uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury składające się z profesorów Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Decyzje Jury są ostateczne.
W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.

Jury przyzna nagrody rzeczowe lub pieniężne najlepszym uczestnikom festiwalu:
Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów w dniu 30.05.2018 r.
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród pozaregulaminowych oraz wyróżnień dla nauczycieli i akompaniatorów.


Organizacja festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się w dniach 27-30.05.2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu
2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel./fax (43) 827 17 97
Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl
3. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.
4. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.
6. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 27 kwietnia 2018 r. na załączonym formularzu na adres:
a) pocztą elektroniczną : sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) faxem na nr 43 827-17-97
7. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.
8. Wpisowe w wysokości 200,- zł. wnoszą tylko uczestnicy spoza Polski na konto:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
w PEKAO S.A. O/Sieradz
nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.
Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

9. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
10. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu. Adresy
i telefony hoteli na stronie Urzędu Miasta w Sieradzu www.umsieradz.pl
11. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie
do dnia 10 maja 2018 r. na stronie internetowej.


Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak


XII POLISH FLUTE FESTIVAL
INTERNATIONAL FLUTE COMPETITION

Sieradz, 27 - 30th May 2018

Organisers:
1st grade State Music School in Sieradz
Music Associaction FERMATA from Sieradz

Co-organizers and financing:
The Ministry of Culture and National Heritage

Partners:
The City Council of Sieradz
The District Office of Sieradz

Aims of the festival:
presentation of the artistic heritage of the youth extending the knowledge about the technic of playing the flute through the lectures, methodic consultations, concerts and exchanging the experience of teachers and students extending and popularization of flute repertoire making possible to young solists checking their abilities and submiss professional judgement
PARTICIPANTS
In the Festival can take part flute players in four groups:
1st group - till 10 years old (born in 2008 and younger)
2nd group - from 11 till 13 years old (born 2007-2005)
3rd group - from 17 till 19 yeras old (born 2004-2002)
v4th group - from 17 till 19 yeras old (born 2001-1999) - does not apply to students of higher education

PROGRAMME
1st GROUP

The participant will present:
a) two contrasting parts of a baroque sonata (slow, fast), it is acceptable to play from notes
b) random piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonata ( can be part of a cyclic form)

2nd GROUP
The participant will present:
a) baroque sonata, it is acceptable to play from notes
b) random piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonata ( can be part of a cyclic form)
3rd GROUP
The participant will present
a) from memory two parts (slow and fast) of a concert presented from the list below:
B. B. Pergolesi - "G-dur Concert" A. E. Gretry - "C-dur Concert" Ch. W. Gluck - "G-dur Concert" C. Stamitz - "C-dur Concert" F. Benda - "E-moll Concert" J. J. Quantz - the so called "Military G-dur Concert" J. J. Quantz - "D-dur Concert" J. Haydn - "D-dur Concert" A. Vivaldi - "C-moll Concert"
b) one of the following works to choose (the list is nt obligatory) or any other minature with piano accompaniment (can be presented from notes):
G. Faure - "Fantasy" G. Hue - "Fantasy" Ph. Gaubert - "Nocturne et Allegretto Scherzando" P. Taffanel - "Andante Pastoral et Scherzettino" G. Enescu - "Cantabile et Presto" L. Ganne - "Andante et Scherzo" F. Mendelssohn-Bartholdy - "Rondo capriccioso" op.14 C. Reinecke - "The Ballad" W. Popp - "The Rigoletto Fantasy"
4th GROUP
a) The participant will present from memory two parts (slow and fast) of a concert from the list the same as in the group III or:
W. A. Mozart - "G-dur Concert" or "D-dur Concert" F. A. Hoffmeister - "D-dur Concert"
b) one of the works with accompanist from the list the same as in group III (can be performed with notes)
c) 20th -21st centrury work for solo flute to choose from the list below which is not obligatory (can be performed with notes)
E. Bozza - "Image" for solo flute op. 38 P. Hindemith - "Acht Stucke Pour Flute" P. O. Ferroud - Trais pieces pour flute part III - "Toan Yan" K. Zgraja - one of the masterly etiudes "Flamenco - Studien na Fleto Solo" O. Hans - "Improvisation" for solo flute G. Pstrokońska-Nawratil - "Eco Per Flauto" L. de Lorenzo - mythologic suite for solo flute op. 38 number 2 - "Marsyas" or number 3 " Apollo" D. Lipatti - "Introduction Et Allegro" Pour Flute Solo M. Kędziora - "Plaudens" for solo flute M. Arnold - "Fantasy" for flute, op. 89 M. Stern - "Iberica"
The Jury
Each of the participants will be judged by international jury consisted of professors from Music Academies in Poland and abroad established by the Minister of Culture and National Heritage. Decisions will be definite.
Students of the jury can not take part in the Festival.

Prizes
Jury will give of the prizes to the best of the participants.
Laureates are obliged to take part in the Laureats' Concert on the 30th May 2018.
Distinction and prizes out of the rules are allowed, as well as distinctions for the teachers or accompanists.

Organization of the Festival
1. The Festival will be held from 27 – 30th May 2018 in the 1st grade State Music School in Sieradz
2. Organization of the Festival is held by the Organization Bureau situated in the 1st grade State Music School in Sieradz, Jan Paweł II Street number 48, tel/fax: (43) 827-17-97
Information about the Festival can be found on the website: www.psmsieradz.pl
3. During the Festival different consultations, lectures, discussions, hearings and concerts will be made.
4. In the Festival the public will take part.
5. Organisers reserve the right to record, play and present to the public the artistic performances.
6. Application forms should be sent till 27th April 2018 on the formular attached on the address:
a) by mail: sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) by fax: 43 827-17-97
7. Applications will be registered according to the sequence of arrival.
8. Deposit in te height of 200 Polish Zloty from each of the participants should be paid on the account:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
PEKAO S.A. O/Sieradz number: 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Confirmation should be attached to the application form.
Application forms without the deposit will not be taken into consideration.
While resigning from the Festival the deposit will not be given back.

9. Organizers do not provide accompanists.
10. Organizers do not provide hotels or any other places to sleep and do not pay for transport. Addresses and contacts to the hotels available on the web sithe of the City Council of Sieradz www.umsieradz.pl
11. The list of the participants qualified to take part in the Festival and the accurate schedule will be presented till
10th May 2018 on the website.


Artistic direction: prof. Antoni Wierzbiński

Director of the 1st grade State Music School in Sieradz
Andrzej Grześkowiak


XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY - WYNIKI GRUPY IV

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu odbył się XI Polski Festiwal Fletowy.
W festiwalu wzięło udział 47 uczestników z 26 szkół muzycznych z całego kraju (w tym 13 uczestników z 5 szkół regionu łódzkiego) oraz 28 nauczycieli.
Uczestnicy występowali w czterech grupach wiekowych:
I grupa – do 10 lat (9 uczestników), II grupa – od 11 do 13 lat (10 uczestników), III grupa – od 14 do 16 lat
(13 uczestników) i IV grupa – od 17 do 19 lat (15 uczestników).

Jury w składzie:
przewodniczący - prof. Antoni Wierzbiński - Akademia Muzyczna w Łodzi
oraz członkowie -
prof. Sharon Bezaly – Izrael, Szwecja
prof. Carlos Bruneel - Belgia
prof. Barbara Światek - Żelazny - Akademia Muzyczna w Krakowie
dr hab. Ewa Murawska – Akademia Muzyczna w Poznaniu
ad. dr Agata Igras – Sawicka, Uniwersytet Muzyczny w Warszawie,
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPA IV

I nagroda
Natalia Egielman z OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku kl. p. M. Dubrowińskiej - Egielman
II nagroda
Paweł Niziołek z ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie kl. p. Marii Peradzyńskiej - Filip
III nagroda
Przemysław Szczygielski z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Eweliny Zawiślak
Wyróżnienie
Paula Nosarzewska z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Mateusza Wojtkiwa
Tradycyjnie Festiwalowi towarzyszyły koncerty: Koncert Inauguracyjny w sali koncertowej PSM I st. w Sieradzu pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza z udziałem jurorów oraz wykładowców i studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, a także Koncert Jurorów w Pałacu w Małkowie. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i publiczności.


www.youtube.com/watch /> sieradz.naszemiasto.pl/artykul/koncert-laureatow-xi-polskiego-festiwalu-fletowego-w,3757058,artgal,t,id,tm.html
www.nasze.fm/news,22043
sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/6740,final-festiwalu-fletowego.html
XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY
KONCERT JURORÓW W MAŁKOWIE.


Trzeci dzień XI Polskiego Festiwalu Fletowego zakończył się koncertem w wykonaniu jurorów. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych publiczność dotarła do pałacyku w Małkowie, gdzie mogła napawać się pięknym brzmieniem fletów. Wystąpili wszyscy jurorzy w różnych konfiguracjach – solo i z akompaniamentem fortepianu, w triach, kwartetach i sekstetach. Usłyszeliśmy utwory muzyczne z różnych epok i w różnych stylach. Carlos Bruneel przy akompaniamencie Kingi Firlej – Kubicy wykonał Rondo D – dur W. A. Mozarta oraz L. Berio - „Sequenza” na flet solo. Sonatę Schuberta wykonała Ewa Murawska, której akompaniowała Kinga Firlej – Kubica. Antoni Wierzbiński zagrał Sonatę Es – dur R. Straussa oraz F. Kreislera „Liebesleid”. Utwór Bach – Aho – na flet solo zaprezentowała Sharon Bezaly, a Trio g – moll op. 13 nr 2 F. Kuhlaua usłyszeliśmy w wykonaniu Carlosa Bruneela, Agaty Igras – Sawickiej i Ewy Murawskiej. Kwartet Fletowy D – dur A. Reicha zagrali Carlos Bruneel, Sharon Bezaly, Agata Igras – Sawicka i Antoni Wierzbiński. Na zakończenie sekstet w składzie Carlos Bruneel, Sharon Bezaly, Barbara Świątek – Żelazny, Agata Igras – Sawicka, Ewa Murawska i Antoni Wierzbiński wykonał utwór F. Kreislera „Liebesfreud”.
Koncert poprowadziła prof. Barbara Świątek – Żelazny.


sieradz.com.pl/wiadomosci/warta/6735,festiwal-fletowy-dzien-trzeci.html
www.nasze.fm/news,22031
XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY - WYNIKI GRUPY III

Jury XI Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu po przesłuchaniu uczestników grupy III w dniu 31 maja 2016 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia :

GRUPA III

I nagroda

Marta Chlebicka z OSM II st. im. Z. Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie kl. p. Beaty Kierzkowskiej
III nagroda

Marta Dzięcioł z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu kl. p. Cezarego Traczewskiego
Wyróżnienie

Julita Burzyńska z PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie kl. p. Simony Kassak - Hajny Kaja Morawiec z POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach kl. p. Zbigniewa Witkowskiego Marta Przestrzelska z ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie kl. p. Marii Peradzyńskiej – Filipsieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/6727,festiwal-fletowy-w-sieradzu-nagrody-dla-kolejnych-grup.html
www.nasze.fm/news,22019
www.sieradz.eu
XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY - WYNIKI GRUP I i II


Jury XI Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu po przesłuchaniu
uczestników grupy I i grupy II przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPA I

I nagroda

Julian Weilandt z PSM I i II st. w Zduńskiej Woli kl. p. Anny Węglarskiej
II nagroda

Agata Powrósło z PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu kl. p. Anny Dzienniak Zuzanna Strzyżewska z POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu kl. p.
Doroty Karaniewicz - Biedny

III nagroda

Oliwia Babińska z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Eweliny
Zawiślak
Agnieszka Czarkowska z POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach kl. p.
Marzanny Eliasz - Maliszewskiej

Wyróżnienie

Maria Bryczyńska z PSM I st. w Sieradzu kl. p. Mileny Jastrząbek Emilia Lawrence z ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie kl. p. Marii
Peradzyńskiej - Filip


GRUPA II

I nagroda

Marta Ossowska z PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach kl. p. Anny
Baranowskiej - Bober
Zofia Płaziuk z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Eweliny
Zawiślak

III nagroda

Zofia Frączyk z PSM I st. w Końskich kl. p. Małgorzaty Kacperskiej Matylda Kołek z PSM I st. im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim kl. p.
Katarzyny Popek

Wyróżnienie

Kinga Stochła z ZSM im. St. Moniuszki w Wałbrzychu kl. p. Anny Dzienniak Marta Tabęcka z ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie kl. p. Marii
Peradzyńskiej – Filip


www.nasze.fm/news,21999
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/xi-polski-festiwal-fletowy-w-sieradzu-dzien-pierwszy-wyniki,3753223,artgal,t,id,tm.html
sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/6720,zdolna-sieradzanka-nagrodzona.html
XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY

Poniżej w formacie PDF publikujemy listę uczestników Polskiego Festiwalu Fletowego oraz harmonogram.
W odpowiedzi na pytania i prośby wielu zainteresowanych informujemy:
Skład Jury XI Polskiego Festiwalu Fletowego, który odbędzie się w dniach 30.05.2016 r. - 02.06.2016 r. w Sieradzu:
- prof. Antoni Wierzbiński (AM w Łodzi) - przewodniczący
członkowie:
- prof. Sharon Bezaly (Izrael, Szwecja)
- prof. Carlos Bruneel (Belgia)
- prof. Barbara Światek – Żelazny (AM w Krakowie)
- dr hab. Ewa Murawska (AM Poznań)
- ad. dr Agata Igras – Sawicka (UM Warszawa)XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY  XII POLSKI FESTIWAL FLETOWY - KARTA ZGŁOSZENIA   20 kB
  XII PFF - KARTA ZGŁOSZENIA   36.223 kB


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl