Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019 - 17:56

ODO

KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”) przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej w Sieradzu oraz prawa, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz, tel./faks 43 827-17-97, sekretariat@psmsieradz.pl. Inspektor Ochrony Danych: iod@psmsieradz.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz zgody osoby, której dane dotyczą.
3. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną w Sieradzu i podmiotami współpracującymi oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.
4. Przetwarzamy tylko te kategorie danych osobowych, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
5. Odbiorcami danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
6. Dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żąda
9. usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), jeżeli:
wniosła sprzeciw wobec faktu przetwarzania danych osobowych, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę), przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych, ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych. 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
13. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
14. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przypadku powzięcia informacji, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,.
15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
17. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowanych, w tym profilowane.
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl