Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 - 10:41

Podstawowe informacje

INFORMACJE O PRZYJĘCIACHFILM PROMOCYJNY:
www.youtube.com/watch />
PRZYKŁADOWY PRZEBIEG BADANIA UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH KANDYDATÓW DO PSM I st. w SIERADZU
youtu.be/gq01uIlpA-4


Regulamin rekrutacji kandydatów
do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu

(podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., Rozporządzenie MKiDN z dn. 15 maja 2014 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz. U. Z dnia 26.05.2014 r. poz. 686)


1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły muzycznej I st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nie przekroczenie 16 roku życia w tym:
a) na cykl sześcioletni – ukończenie 7 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
b) na cykl czteroletni – ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor może zdecydować o zakwalifikowaniu kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 5 lub 6 lat pod warunkiem posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej oraz inne dokumenty wskazane we wniosku.

4. Termin składania wniosku, który powinien obejmować co najmniej 14 dni ustala dyrektor szkoły w okresie między 1 lutego a 29 czerwca.

5. Szkoła może zorganizować zajęcia przygotowawcze do badania przydatności oraz inne formy poradnictwa w terminie ustalonym przez dyrektora.

6. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z nauczycieli PSM I st. w Sieradzu. Termin przeprowadzenia badania musi być wyznaczony między 1 marca a 30 czerwca.

7. Badanie indywidualne obejmuje:
a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych - poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć muzyczna,
b) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na instrumencie,
c) rozmowę z rodzicami.
8. Komisja ocenia predyspozycje kandydata w skali 30 punktowej. Do zakwalifikowania kandydata niezbędne jest uzyskanie 20 punktów.

9. Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny instrument niż wybrany przez kandydata.

10. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

11. Z przebiegu badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły odbywa się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzania badania przydatności poprzez umieszczenie listy na terenie szkoły.

13. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły odbywa się w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

14. Liczba przyjętych do szkoły kandydatów zależna jest od możliwości organizacyjnych szkoły. Zakwalifikowanie ucznia przez komisję nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

15. Odwołanie rodziców lub prawnych opiekunów może dotyczyć wyłącznie procedur badania przydatności.

16. Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 21.03.2016 r.
SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW (dla chętnych) 24.05.2019 r. godz. 18:00

  Wniosek o przyjęcie kandydata do PSM I st. w Sieradzu   627.640 kB

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz   ul. Jana Pawła II 48
Tel.:  
+48 43 / 827 17 97  
Mobile:  
  +48 502-053-897
E-mail:  
E-mail:  
WWW:  


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl